Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny zakupu komputerów z oprogramowaniem systemowym i biurowym, monitora LCD i drukarek laserowych

2009-06-29 13:38:33
GKN.3020-21/09

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2007 Starosty Łęczyńskiego z dnia 31 sierpnia 2007 r. zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny
zakupu komputerów z oprogramowaniem systemowym i biurowym, monitora LCD i drukarek laserowych.

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna, ul. Aleja Jana Pawła II 95A.
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: /081/ 752-64-01 Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: r.kloc@powiatleczynski.pl
Przedmiot zamówienia:
1) stacje robocze wraz z oprogramowaniem systemowym i biurowym zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 niniejszego zapytania – 7 sztuk,
2) monitora LCD 19” zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 niniejszego zapytania – 1 sztuka,
3) drukarki laserowe z automatycznym duplexem A-4 zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 niniejszego zapytania – 6 sztuk,
4) zainstalowanie i podłączenie sprzętu przez firmę w siedzibie zamawiającego:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie


Wszystkie parametry techniczne winny być potwierdzone w specyfikacji technicznej producenta. Urządzenia powinny być nowe z potwierdzonego źródła pochodzenia, gotowe do pracy, z kompletem standardowych materiałów eksploatacyjnych.

Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Zastępca Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu
Rafał Kloc
tel. (081) 752-64-21
E-mail: r.kloc@powiatleczynski.pl

Sposób przygotowania oferty:
Oferta musi zawierać nazwę, adres oferenta i cenę oraz musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 02.07.2009 do godz. 13.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A pok. 207 lub przesłać faksem na nr: (081) 752-64-64 lub e-mailem: r.kloc@powiatleczynski.pl

Kryterium wyboru oferty: cena 100%


Łęczna, dnia 26.06.2009 r.

Załączniki:
1) Specyfikacja techniczna.
2) Wzór umowy
3) Formularz ofertowy

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków